Organizer

Japan Society for Design Engineering

Conference Chairperson

TOMIOKA, Jun, President, JSDE

Executive Committee

Chair: MURAKAMI, Tamotsu (Univ. of Tokyo)
Co-chair: KIKUCHI, Koki (Chiba Inst. of Tech.)
Co-chair: IZUMI, Naoshi (National Institute of Tech., Kurume College)
HARA, Seiichiro (Tokyo Inst. of Tech.)
HIRANO, Toshiyuki (Hosei Univ.)
INOUE, Masato (Meiji Univ.)
IWATSUKI, Nobuyuki (Tokyo Inst. of Tech.)
KANADA, Tohru (Kanto Gakuin Univ.)
KATO, Takeo (Keio Univ.)
KOBAYASHI, Kenichi P. (Meiji Univ.)
MATSUOKA, Yoshiyuki (Keio Univ.)
MIYASHITA, Tomoyuki (Waseda Univ.)
OIKAWA, Kazuhiro (Univ. of Tokyo)
OTA, Yusuke (Chiba Inst. of Tech.)
SASAJIMA, Kazuyuki (Tokyo Inst. of Tech.)
TATENO, Toshitake (Meiji Univ.)
WATANUKI, Keiichi (Saitama Univ.)
YAMAZAKI, Yoshiaki (Meisei Univ.)
YANAGISAWA, Hideyoshi (Univ. of Tokyo0)

Local Committee

Chair: IZUMI, Naoshi (National Institute of Tech., Kurume College)
Co-chair: HATTORI, Nobusuke (Saga Univ.)
Co-chair: TAKENOUCHI, Kazuki (KyushuUniv.)
AKASHI, Koji (National Institute of Tech.,Ariake College.)
FUKUNAGA, Michihiko (Oita Univ.)
INOUE, Masanobu (National Institute of Tech., Kitakyushu College)
ISHIMARU, Ryohei (National Institute of Tech., Kurume College)
MORI, Akihisa (Sojo Univ.)
OTSU, Takefumi (Oita Univ.)
OUGIYA, Yasuhiko (Nagasaki Univ.)
TOMIZU, Haruo (SDI Japan)