Organizer

Japan Society for Design Engineering

Conference Chairperson

TOMIOKA, Jun, President, JSDE

Executive Committee

Chair: MURAKAMI, Tamotsu (Univ. of Tokyo)
Co-chair: KIKUCHI, Koki (Chiba Inst. of Tech.)
Co-chair: IZUMI, Naoshi (National Institute of Tech., Kurume College)
HARA, Seiichiro (Tokyo Inst. of Tech.)
HIRANO, Toshiyuki (Hosei Univ.)
INOUE, Masato (Meiji Univ.)
IWATSUKI, Nobuyuki (Tokyo Inst. of Tech.)
KANADA, Tohru (Kanto Gakuin Univ.)
KATO, Takeo (Keio Univ.)
KOBAYASHI, Kenichi P. (Meiji Univ.)
MATSUOKA, Yoshiyuki (Keio Univ.)
MIYASHITA, Tomoyuki (Waseda Univ.)
OIKAWA, Kazuhiro (Univ. of Tokyo)
OTA, Yusuke (Chiba Inst. of Tech.)
SASAJIMA, Kazuyuki (Tokyo Inst. of Tech.)
TATENO, Toshitake (Meiji Univ.)
WATANUKI, Keiichi (Saitama Univ.)
YAMAZAKI, Yoshiaki (Meisei Univ.)
YANAGISAWA, Hideyoshi (Univ. of Tokyo0)